MedezeggenschapsRaad (MR)

Aan onze school is een door de wet voorgeschreven medezeggenschapsraad verbonden. Hierdoor kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid en de besluitvorming op school en het schoolbestuur.

De MR kunt u enigszins vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

De raad is bevoegd over alle aangelegenheden, die de school betreffen, voorstellen te doen aan het bestuur en haar standpunt kenbaar te maken. De MR bestaat bij voorkeur uit 6 leden, te weten 3 ouders en 3 teamleden.

De directeur of adjunct-directeur woont de MR vergaderingen bij, namens het bevoegd gezag, als adviserend lid. Meer informatie over de MR kunt u opvragen op school en lezen in de maandbrief. De samenstelling van de MR vindt u in de jaarlijkse bijlage van de schoolgids.

U kunt de M.R. wel per mail bereiken. Het maildres is: mr@kbsvliedberg.nl

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT