Visie & Identiteit

De missie van onze school is om alle in het kind aanwezige talent tot ontwikkeling te laten komen, waarbij het kind beseft dat het een onderdeel is van een groter geheel'.


Visie

De Vliedberg is een open katholieke school, hetgeen betekent dat elk kind, dat wij passend onderwijs kunnen bieden, van harte welkom is. De sfeer die u op onze school aantreft wordt gevoed door onze eigen identiteit: eerbied en respect voor elkaar en voor al wat leeft en bestaat in de wereld om ons heen. Een gelijkwaardigheid en saamhorigheid van iedereen te midden van verschillende culturen. Wij zien het dan ook als onze taak om binnen het onderwijs vorm en inhoud te geven aan normen en waarden, liefde en respect, zorg en aandacht en verantwoordelijkheidsbesef.

Als school willen wij een veilige en geborgen omgeving bieden waarin het kind zich geaccepteerd voelt en waardoor het de mogelijkheden krijgt om zich verder te ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief en creatief gebied. Wij willen op deze terreinen het kind stimuleren en uitdagen. In dit streven gaan we uit van het unieke van elk kind en proberen we aan de individuele verschillen in benadering en werkwijze tegemoet te komen. Uiteindelijk willen we dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige competente personen, klaar (toegerust) om de stap naar een passende vorm van voortgezet onderwijs te maken.

Wij zien een goede communicatie en samenwerking met ouders als een voorwaarde om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden naar hun zelfstandigheid. Hierbij is een wederzijds vertrouwen in elkaar onontbeerlijk om de kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden. Daarnaast willen wij als school deel uitmaken van de grotere omgeving en de maatschappij waarin wij staan. Maatschappelijke ontwikkelingen zullen altijd van invloed zijn op hetgeen er op school gebeurt. Het is onze bedoeling om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij.

Levensbeschouwelijke Identiteit

Naast de in de visie op geloof genoemde zaken, heeft het team van de Vliedberg de volgende waarden omarmd:

Respectvol omgaan met alles en iedereen; Gelijkwaardigheid van alle mensen; Uitgaan van het goede; Harmonie; Integriteit; Naastenliefde; Veiligheid; Genieten; Verwondering.

Woorden en begrippen die hier niet verder uitgediept worden, maar welke wel een bepaald gevoel bewerkstelligen. Kenmerken van onze levensbeschouwelijke identiteit zijn o.a.: 

  • Op onze school wordt godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs gegeven. 
  • De christelijke feesten worden gevierd, waarbij van iedereen wordt verwacht dat hij meedoet.
  • Bijbelverhalen worden verteld. 
  • Er wordt ruimte geboden aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan. 
  • Dagopeningen (gedicht, gesprek, liedje, etc.) worden gedaan. 
  • Het werken op de Vliedberg staat in het teken van respect voor elkaar en rekening houden met elkaar.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT