Zorg op De Vliedberg

Voor veel dingen die kinderen op school leren, bestaan toetsen en dit betekent dat we de leervorderingen van uw kind dan ook in cijfers kunnen vastleggen. Voor een aantal andere ontwikkelingen van uw kind is dit veel moeilijker meetbaar, bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dan is het kind als persoonlijkheid maatgevend.

Interne begeleiding

De interne begeleiders organiseren de leerlingenzorg voor alle kinderen en zij ondersteunen de groepsleerkrachten.

Zij monitoren de voortgang van de leerresultaten van de leerlingen. Dit doen zij door de methode- en Citotoetsen te analyseren. De interne begeleiders voeren regelmatig samen met de leerkrachten en de directie groepsbesprekingen. Tijdens deze gesprekken bespreken we de doelen voor de komende periode en hoe we deze kunnen bereiken.

Indien nodig bieden zij hulp bij het zoeken naar passende (externe) hulp.

 

Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De regering wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan.
Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen er voor moeten zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Veelal zal dit op de school zijn waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling). Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere school die de gewenste ondersteuning wel kan bieden. Dit kan ook een school voor speciaal basisonderwijs zijn. Alle scholen moeten in verband hiermee aan de door het samenwerkingsverband vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden.
Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel.
Het schoolondersteuningsprofiel van De Vliedberg ligt ter inzage bij de directie van de school.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT