Onderwijs op De Vliedberg

Elk kind is uniek! Het heeft zijn eigen persoonlijkheid en mogelijkheden. Aan ons de taak ervoor te zorgen dat ieder kind zich op alle gebieden optimaal kan ontplooien. Om deze ontwikkeling te stimuleren zoeken we naar de balans tussen het leerprogramma enerzijds en de motivatie om te leren van het kind anderzijds. Het streven naar een persoonlijke en ononderbroken ontwikkeling doet recht aan het kind. Om dit op de juiste manier te doen, wordt er gebruik gemaakt van verschillende toets- en observatie instrumenten. Wil een kind tot ontwikkeling komen dan moet het zich veilig en thuis voelen en lekker in z’n vel zitten. Belangrijk is dat het kind met plezier naar school gaat.

In het schooljaar 2021-2022 hebben we schoolbreed een taalrijke leeromgeving gecreëerd. In de groepen 1-8 hebben we gewerkt aan het woordenschatonderwijs. Begin het schooljaar 2021-2022 is er een nieuwe schoolbibliotheek aangeschaft. Het team heeft nascholing gehad op het gebied van leesbevordering, woordenschatonderwijs, spelend leren en rekenen. We hebben het rekenonderwijs een impuls gegeven door onder andere de instructietafel beter in te zetten. De methode Kwink is ingezet voor de veiligheidsbeleving van de leerlingen. We hebben ons gericht op het maken van gedegen analyses van toetsgegevens. Dit heeft ons in staat gesteld om een beter gedifferentieerd aanbod te kunnen bieden. De onderwijsinspecteurs waren in april 2022 erg tevreden met de verbeteringen binnen de school. Zowel de leerlingen als het team staan in de leerstand. Teamleden, leerlingen en ouders voelen zich fijn en veilig op school. De resultaten op de eindtoets waren ruim boven de streefnorm.

In het schooljaar 2022-2023 werken we aan de volgende ontwikkelpunten:

  • Ons team werkt sinds schooljaar 2021-2022 volgens de methodiek LeerKRACHT. Dit betekent dat we als team intensief samenwerken en steeds op zoek zijn naar verbeterpunten. 
  • We doen bordsessies (met doelen en acties), maken gezamenlijke lesvoorbereidingen en we kijken bij elkaar in de les.
    We borgen de zorgvuldig neergezette zorgcyclus.
  • Het woordenschatonderwijs wordt verder verdiept en geborgd.
  • De leerkrachten maken tijdens de les actief gebruik van doelenmuren. Op deze manier is het voor leerlingen duidelijk waar zij zich bevinden in hun ontwikkeling en aan welke doelen gewerkt kan worden.
  • De leerlingen van de groepen 1-2 t/m 8 die verdieping aankunnen, komen in een plusklas.
  • Twee keer per week krijgen alle leerlingen les in sociaal emotionele ontwikkeling volgens de methode Kwink.
  • Met ingang van schooljaar 2022-2023 krijgen alle groepen Engelse les. De methode die wij hanteren heet Take it easy.