Onderwijs op De Vliedberg

Elk kind is uniek! Het heeft zijn eigen persoonlijkheid en mogelijkheden. Aan ons de taak ervoor te zorgen dat ieder kind zich op alle gebieden optimaal kan ontplooien. Om deze ontwikkeling te stimuleren zoeken we naar de balans tussen het leerprogramma enerzijds en de motivatie om te leren van het kind anderzijds. Het streven naar een persoonlijke en ononderbroken ontwikkeling doet recht aan het kind. Om dit op de juiste manier te doen, wordt er gebruik gemaakt van verschillende toets- en observatie instrumenten. Wil een leerling tot ontwikkeling komen dan moet het zich veilig en thuis voelen en lekker in z’n vel zitten. Belangrijk is dat de leerling met plezier naar school gaat.

Onze basisgroepen zijn ingedeeld volgens het leerstofjaarklassensysteem.
Vanaf groep 3 zijn onze leerlingen verdeeld over homogene groepen. Dat betekent dat leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten. Binnen een groep werken alle leerlingen op hun eigen niveau aan hun lesdoelen. 

In groep 1/2 werken wij met verschillende thema's. De leerlingen doen activiteiten die aansluiten bij het thema. Daarbij worden de hoeken bijpassend ingericht. Op deze manier komen de leerlingen al spelend tot hun ontwikkeling. Dit noemen wij spelend leren.

In alle groepen wordt er gewerkt met een gedifferentieerd aanbod. De leerkrachten maken tijdens de instructiemomenten gebruik van het EDI-model. EDI staat voor Expliciete Directe Instructie en bestaat uit het benoemen van het lesdoel, activeren van de voorkennis, onderwijzen van het concept/vaardigheid, belang van het lesdoel, begeleide inoefening, lesafsluiting en zelfstandige verwerking. Indien nodig kan er verlengde instructie worden gegeven door de leerkracht. 

De leerdoelen van de leerlingen worden visueel gemaakt door middel van de doelenmuren. Leerlingen kunnen hierop zien welke leerdoelen zij al hebben behaald of nog moeten behalen. Op deze manier willen wij eigenaarschap bij de leerlingen vergroten. 

Op De Vliedberg zetten wij in op woordenschatonderwijs. Bij de peuters en kleuters werken wij onder andere met de methode Logo3000. In de groepen 3 t/m 8 besteden wij veel aandacht aan de woordenschat door middel van de taallessen vanuit Veilig Leren Lezen, Taal actief en de lessen vanuit Nieuwsbegrip.

Wij vinden (voor)lezen belangrijk. (Voor)lezen ligt aan de basis van de taal- en leesontwikkeling van leerlingen en aan de kansen die zij krijgen op school en in de maatschappij. Lezen verruimt ons denken, leert ons om anderen beter te begrijpen en vergroot ons welzijn. Juist daarom is inzetten op leesbevordering zo waardevol. Onze schoolbibliotheek speelt een belangrijke rol bij leesbevordering. Leerlingen gaan wekelijks naar de schoolbibliotheek om daar een boek te kiezen. In de klas wordt dagelijks gelezen. 

Dagelijks zijn wij op De Vliedberg bezig met het verbeteren van ons onderwijs. Dit doen wij door te werken met de methodiek leerKRACHT. Dit betekent dat we als team intensief samenwerken en steeds op zoek zijn naar verbeterpunten. We doen bordsessies (met doelen en acties), maken gezamenlijke lesvoorbereidingen en we kijken bij elkaar in de les.

In de groepen 1 t/m 8 leren de leerlingen Engels. Door leerlingen een andere taal aan te leren dan het Nederlands wordt er een sterk beroep gedaan op de creativiteit van de leerling en draagt eraan bij dat een leerling – door zich te leren (durven) uiten in een andere taal – zelfvertrouwen opbouwt. We maken voor het vak Engels gebruik van de methode Take it Easy.  

Op De Vliedberg vinden wij het niet alleen belangrijk om leerlingen onderwijs te geven, maar bieden wij ook plek aan studenten. Wij geven studenten die graag leerkracht of onderwijsassistent willen worden de ruimte om bij ons te leren en groeien. Zij leren van ons én wij leren ook veel van hen! En: investeren in leerkrachten voor de toekomst is hard nodig. Als je bij ons op school rondloopt, valt direct op hoeveel studenten er bij ons rond lopen.
Wij zijn een opleidingsschool. We werken nauw samen met de Thomas More Hogeschool (TMH). Onze bevlogen stagecoördinator zorgt voor afstemming met de opleidingen. Ook zorgt zij voor een goede match tussen studenten en onze leerkrachten. Stagiaires zien wij als een volwaardig (junior)teamlid. Alles uit de onderwijspraktijk komt op je pad: het voorbereiden van lessen, bijwonen van teambijeenkomsten of studiedagen, voeren van oudergesprekken.